بررسی اثربخشی حکایت درمانی بر تعالی شغل-خانواده و بهزیستی ذهنی زنان کارمند دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی بر تعالی شغل-خانواده و بهزیستی ذهنی زنان کارمند دانشگاه اصفهان بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی زنان کارمند دانشگاه اصفهان در سال 1400بودند که از این جامعه تعداد 30 نفر از زنان کارمند بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل با 15 عضو قرار گرفتند. آزمودنی ها به پرسشنامه‌ی تعالی شغل- خانواده (گرینهاوس و پاول،2006) و مقیاس بهزیستی ذهنی بزرگسالان (کی یز و ماگیار-مو، 2003) پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش به مدت 11 جلسه (هر جلسه90 دقیقه) حکایت درمانی (وایت و اپسون، 1985) را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار آماری SPSS23   و با استفاده از  تحلیل کوواریانس انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که حکایت درمانی بر افزایش تعالی خانواده –شغل و تعالی شغل- خانواده زنان کارمند مؤثر است (05/0>P). همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که حکایت درمانی بر افزایش سطح بهزیستی ذهنی مؤثر بوده است (05/0>P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که می توان از حکایت درمانی به عنوان یکی از مداخلات حوزه ایجاد سریزی مثبت بین دو نقش شغل و خانواده و ارتقاء بهزیستی ذهنی زنان کارمند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey Effectiveness of Narrative Therapy on Work-Family Enrichment and Subjective Well-being of Female Employees of the University of Isfahan

نویسنده [English]

  • Marziyeh Malekiha
Assistant Professor, Department of Counseling, Hazrat-e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effectiveness of the narrative therapy (NT) on increasing work-family enrichment and subjective well-being of of female employees of the University of Isfahan.
 Methodology: The research design was semi experimental with pre- and post-test and control group and random assignment. The research population included all female employees of the University of Isfahan at 2021 that from this population 30 person have been selected by available sampleing and have been placed randomly between expeimental and control group each with 15msmber. The subjects filled out work-family enrichment qouestionnaire (Greenhous & Powell, 2006) and adults subjective well-being scale (Keyes & Magyar-Mae, 2003). Then, the treatment group received 11, 90-min weekly sessions of NT (Whote & Epson, 1985) enriched with compassion while the control group received any intervention. The data were analyzed using analysis of covariance and via statistical package for social sciences version 23.
 Findings: The results of Analysis of Covariance showed that NT has effected on increasing work-family enrichment and family –work enrichment (p<0/05). Also, results of this study showed that narrative therapy has been effective in increasing the level of subjective well-being in three emotional, social and psychological dimensions (p<0/05).
Conclusion: According to the the findings of this study, it can be concluded that narrative therapy can be used as one of the interventions in the field of creating a positive spillover between the two roles of work and family and enhancing subjective well-being in employee women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative therapy
  • work-family enrichment
  • family-work enrichment
  • subjective well- being
  • female employees
  • University of Esfahan