مقایسه اثر بخشی اثربخشی زوج درمانی شناختی –رفتاری و مدل EIS بر رضایت زناشویی در زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره ، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج ، ایران

2 گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی-رفتاری و مدل EIS بر رضایت زناشویی در زنان باردار انجام شد.

روش: طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، از بین جامعه آماری(زنان باردار نخست زا) با لحاظ نمودن ملاک های ورود به پژوهش، به شیوه نمونه گیری در دسترس 60 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی درسه گروه 20 نفره(دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. شرکت کننده های آزمایش در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، تحت آموزش شناختی-رفتاری و مدلEIS قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد.داده ها با استفاده از میانگین، تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها حاکی از اثربخشی متفاوت هر دو رویکرد شناختی-رفتاری و مدل EIS بر رضایت زناشویی و خرده مقیاسهای آن است،مدلEIS نسبت به رویکرد شناختی-رفتاری تاثیر بیشتری بر رضایت زناشویی و خرده مقیاس های موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، رابطه جنسی، و جهت گیری مذهبی داشت ولی در خرده مقیاس مدیریت مالی اثربخشی رویکرد شناختی-رفتاری بیشتر بود

نتیجه گیری : لذا می توان نتیجه گرفت با وجود تفاوت بین این دو رویکرد هردو در زمینه رضایت زناشویی و خرده مقیاس های آن مؤثر هستند اما با توجه به اثربخشی بیشتر مدل EIS در رضایت زناشویی و بیشتر خرده مقیاس های آن، می توان از آن در دوران بارداری به عنوان روش کارآمدتر در کنار سایر مراقبت ها، استفاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Cognitive Behavioral Couple Therapy and. (EIS) model on Marital Satisfaction, among Pregnant Women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Mahmoud Goudarzi 2
  • Shole Shahgheibi 3
1 Ph.D Student Counseling Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Family Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj,Iran.
3 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Purpose: this study was prepared to compare the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy training and EIS model on Marital Satisfaction in pregnant women

Methodology: To achieve that, in a semi-experimental study with plan pre-test, post-test with the control group, 60 people among the statistical population were chosen by considering the criteria which is available in sampling method, and they randomly divided into three groups of 20 (two experimental groups and one control group). The Experimental participants were trained on cognitive-behavioral and EIS model in 8 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any training during this time. The tool which is used to collect data in pre-test, post-test were, Enrich Marital Satisfaction .Data were analyzed by using mean, multivariate analysis of covariance.

Findings: The results showed that both cognitive-behavioral and EIS model approaches on Marital Satisfaction and Its subscales are effective and there is a difference between the effectiveness of these two approaches on mentioned variable. The EIS model had a greater effect on Marital Satisfaction and subscales Personality Issues, marital relationship, Sexual Relationship, Religious Orientation than the cognitive-behavioral approach, But in the financial management subscale, the effectiveness of the cognitive-behavioral approach was greater

Conclusion: Therefore, it can be concluded that despite the differences between these two approaches, both are useful in term of Marital Satisfaction and Its subscales. However, due to the greater effectiveness of the EIS model in marital satisfaction and most of its subscales, it can be used during pregnancy besides the other cares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ pregnant women"؛ Marital Satisfaction"؛
  • "؛ cognitive-behavioral"؛
  • "؛ EIS model"
  • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 26 اردیبهشت 1401