بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • ترخان، مرتضی [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • تفرشی، علی [1] فارغ التحصیل کارشناسی، ارشد گروه روانشناسی، رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ایران

ج

چ

ح

 • حاتمی، حمید رضا [1] دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
 • حیدری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران
 • حسینی، سیده ریحانه [1] کارشناس ارشد، گروه روانشناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
 • حسن زاده، فاطمه [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد ایران

خ

 • خیّر، محمد [1] استاد گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • خسروی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب، تهران، ایران
 • خوشنویس، الهه [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • خویی نژاد، غلامرضا [1] استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی،واحد مشهد،مشهد،ایران.

د

ذ

 • ذاکری، فاطمه [1] دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد. ایران
 • ذبیحی، رزیتا [1] استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • ذوالفقاری، مریم [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران شمال

ر

 • رستمی، فریبا [1] کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران
 • رستمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مشاور خانواده
 • رستمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رفاهی، ژاله [1] مدیرگروه مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی مرودشت
 • رفاهی، نیلوفر [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • روحی، شبنم [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران

ز

 • زیادبخش، مهین [1] فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد ساوه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • زمردی، سعیده [1] استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران،ایران
 • زمردی، مریم [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

س

 • سامانی، سیامک [1] استادیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • سید جعفری، جواد [1] روانشناسی،روانشناسی و علوم تربیتی،علامه طباطبائی،تهران،ایران
 • سعادتی، نادره [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • سعادتی، نادره [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • سعادتیان، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد سمنان
 • سعادتی شامیر، ابوطالب [1] گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سعادتی شامیر، ابوطالب [1] استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران
 • سعیدی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
 • سلطانی، مریم [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • سلیمی بجستانی، حسین [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران

ش

ص

 • صادقی، احمد [1] استادیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 • صارمی پور، نرگس [1] کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب ،تهران،ایران
 • صحاف، رباب [1] دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • صفاریان، محمدرضا [1] استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی،واحد مشهد،مشهد،ایران
 • صفاریان طوسی، محمدرضا [1] دکتری روان شناسی ،استادیار،گروه اموزشی علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه ازاداسلامی،واحد مشهد،ایران
 • صفرنیا، افشین [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ،ایلام، ایران
 • صمدی فرد، حمیدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
 • صوفی، حمید رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

ع

غ

 • غیاثوند، فرشته [1] استادیار بیماری های عفونی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • غلامی حیدرابادی، زهرا [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

ف

ق

 • قاسمی، مسعود [1] استادیار گروه روانشناسی بالینی و تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قاسمی اصل، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • قاسم پور فارسانی، ریحانه [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • قربان شیرودی، شهره [1] دانشیار، روان شناسی،دانشگاه آزاد، واحد تنکابن، ایران
 • قربان نژاد، علی [1] دکتری روان شناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
 • قنبری، ناهید [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

ک

 • کاظمی، سلطانعلی [1] دانشیار گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • کاظمی، مریم السادات [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، قزوین، ایران
 • کاکاوند، علیرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • کامکاری، کامبیز [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • کامکاری، کامبیز [1] دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کیامنش، علیرضا [1] استاد دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران
 • کیامنش، علیرضا [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کبیری، ویدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 • کراسکیان موجمناری، ادیس [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
 • کرمی، ابوالفضل [1] هیئت‌علمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطیایی
 • کریمی، زهرا [1] کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • کریمی باغملک، آیت الله [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • کشاورز، آزیتا [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

گ

ل

م

 • مالکی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 • مالکی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر
 • مامی، شهرام [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ،ایلام، ایران
 • ماهیگیر، فروغ [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • مجتبایی، مینا [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • محمدی، سحر [1] استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • محمدی گرکانی، اذر [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • محمودی، فرح [1] گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل کیش، کیش، ایران
 • محمودی، مهرداد [1] مدیر مدرسه اموزش و پرورش
 • محمودی، ناهید [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، شیراز، ایران
 • مداحی، محمد ابراهیم [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • مداحی، محمد ابراهیم [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • مرتضوی کیاسری، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه روانشناسی عمومی و استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میرزائیان، بهرام [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.
 • میرزمانی، سیدمحمود [1] پروفسور
 • میرزمانی، سید محمود [1] استاد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • میرزمانی، سید محمود [1] استاد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • میرزمانی بافقی، سیدمحمود [1] استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • میرزمانی بافقی، سید محمود [1] استاد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، ایران
 • مسچی، فرحناز [1] استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 • مشهدی، معصومه [1] کارشناس ارشد،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
 • مشهدی زاده، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • ملکی، آرزو [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
 • مهداد، علی [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

ن

و

 • وثوقی کلنتری، علی [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • وطن خواه، حمیدرضا [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، و احد تهران غرب ،گروه روانشناسی و مشاوره ، تهران، ایران.
 • وطن خواه، حمید رضا [1] استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ایران
 • وفا، شیما [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه ازاداسلامی، واحد رودهن ، رودهن، ایران.

ه

ی

 • یدی، فرشته [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران