دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-69 
2. رابطه حمایت اجتماعی خانواده با استعداد اعتیاد در نوجوانان شهرستان شهریار

صفحه 12-21

امین نوروزی؛ کیانوش زهراکار؛ هادی صفری؛ مریم فرجی؛ عباس مرزبان