دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-108