دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1397 
5. تاثیر امید درمانی بر ارتقای سلامت روانی سالمندان

صفحه 69-82

لیلا عبدالرحیمی نوشاد؛ شبنم روحی؛ آرزو ملکی