دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1395 
4. نقش سواد عاطفی در پیش‌بینی طلاق عاطفی با میانجیگری حل تعارض

صفحه 59-72

سیده فاطمه هاشمی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد