1. رابطه منبع کنترل درونی و تاب آوری با خودتنظیمی در صاحبان نگهدارنده حیوانات خانگی

صفحه 1-12

محمدجواد عزتی نیا؛ سونا اسمعیلی


2. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرمایه روانشناختی نوجوانان

صفحه 13-27

فاطمه خسروی؛ طهمورث اقاجانی


3. پیش بینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری وکیفیت زندگی (مطالعه موردی)

صفحه 28-38

علی تفرشی


4. اثربخشی مداخله چندوجهی لرن برمیزان استرس ادراک شده و سازگاری عاطفی زنان در شرف طلاق مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی

صفحه 39-51

پری ناز بنی سی


5. بررسی نقش تعدیل‌کننده شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی با دل‌زدگی زناشویی در زنان ناسازگار

صفحه 52-64

فاطمه ذاکری؛ محمدرضا صفاریان طوسی؛ حمید نجات


6. مقایسه تاب آوری و اضطراب در بین والدین دارای فرزند معلول شهر تهران

صفحه 65-76

هما لقایی؛ ناهید بابایی امیری


7. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر تاب آوری و اضطراب مادران دارای فرزند کم بینا و نابینا مراجعه کننده به مراکز درمانی سنندج.

صفحه 77-89

مریم ذوالفقاری؛ شهره قربان شیرودی