1. نقد و بررسی دیدگاه ها و درمان های نوین روان شناسی

صفحه 1-14

مهرناز آزادیکتا


2. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر نشانه های روانی (افسردگی و بهزیستی روانشناختی) در سالمندان

صفحه 15-26

نازنین اصغری؛ محمد ابراهیم مداحی؛ ادیس کراسکیان موجمناری؛ رباب صحاف


3. ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی برای دانش آموزان ابتدایی

صفحه 27-40

فرزانه دهقانکار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده


4. اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

صفحه 41-54

غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی؛ رویا محمدی؛ لطف الله صابریان بروجنی


5. پیش بینی جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه بر اساس یادگیری اجتماعی- هیجانی و رابطه والد-فرزند با میانجیگری ساختار انگیزشی

صفحه 55-73

پریسا فرنودیان؛ خدیجه ابولمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان


6. رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی(خانواده، معلمان و دوستان)و باورهای هوشی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان

صفحه 74-86

الهام فلاح منش؛ حمیدرضا وطن خواه


7. اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علائم روان‌شناختی همسران جانباز اعصاب و روان شهر تهران

صفحه 87-100

فاطمه یزدانی؛ محمد مهدی جهانگیری