دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-100 
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر نشانه های روانی (افسردگی و بهزیستی روانشناختی) در سالمندان

صفحه 1-12

نازنین اصغری؛ محمد ابراهیم مداحی؛ ادیس کراسکیان موجمناری؛ رباب صحاف