دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-100 
3. ساخت وهنجاریابی آزمون هوش بین فردی برای دانش آموزان ابتدایی

صفحه 27-40

فرزانه دهقانکار؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ هادی بهرامی؛ حسن اسدزاده