1. تاثیر برنامه آموزش جرات ورزی بر احساس خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان

صفحه 1-9

فروغ ماهی گیر؛ مجید حمدانی


2. پیش بینی کمال گرایی بر اساس سبک های مقابله با استرس در دانشجویان : نقش ویژگی های شخصیتی

صفحه 10-20

نجمه ارده خانی؛ رضا کچوییان جوادی


3. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری

صفحه 21-35

یاسمین زینب زحمتکش


4. رابطه کیفیت زندگی و مثبت اندیشی با بهزیستی ذهنی

صفحه 36-51

علیرضا نورانی؛ ابوطالب سعادتی شامیر