1. بررسی علل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

صفحه 1-20

آیت اله کریمی باغ ملک


2. بررسی رابطۀ صفات شخصیت و تمایزیافتگی خود با رضایت از زندگی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملکان

صفحه 21-35

سکینه نوروز زاده؛ محمد آزاد عبد اله پور


3. اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فلات‌زدگی شغلی در کارکنان شرکت-های صنعت خودروسازی

صفحه 36-50

بهزاد رستمی ثانی؛ الهه مهدی؛ ابوطالب سعادتی شامیر