دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1400 
2. بررسی اثربخشی زوج درمانی با آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سرخوردگی و تعهد زناشویی در زوجین

ابراهیم احمدزاده اقدم؛ پرویز کریمی ثانی؛ محمود گودرزی؛ امید مرادی