درباره نشریه

بر اساس نامه شماره 31/3/110169 مورخ 92/7/16 مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نام مجله آموزش، مشاوره و روان درمانی که بر اساس رای هشتاد و یکمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 90/4/16 و بر اساس مجوز شماره 87/254339 مورخ 90/7/16 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز امتیاز علمی پژوهشی گردیده بود به فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی تغییریافته است.

این فصلنامه از سال 1391 به صورت چاپی و از سال 1394 بصورت چاپی و برخط (آنلاین) با هدف نشر آخرین نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی ، مقالات پژوهشی، ترویجی و مروری در رشته مشاوره، روان شناسی و زمینه های وابسته را منتشر می کند. لذا اساتید ، صاحبنظران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند طبق بخش راهنمای نویسندگان، مقالات خود را از طریق وب سایت ارسال نمایند.

مخاطبان این فصلنامه تحت مجوز حق انتشار بین المللی و اجازه دسترسی (CC BY ۴.۰) می توانند مطالب موجود را نسخه برداری و منتشر نمایند ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

مجله تعالی مشاوره و روان درمانی از قوانین کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.