اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بتول فقیه آرام

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

journal-counselling.iiau.ac.ir
psychologyiiau.ac.ir
02156368983

سردبیر

مهرناز آزادیکتا

روانشناسی دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

m.azadyektayahoo.com
021-56368983

مدیر داخلی

علیرضا عراقیه

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

journal-counselling.iiau.ac.ir
araghiehiiau.ac.ir
021-56368983

ویراستار ارشد

ابوطالب سعادتی شامیر

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

psychology5iiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباس امان الهی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

psychology8iiau.ac.ir

فریبرز باقری

روانشناسی بالینی دانشیار گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

psychology4iiau.ac.ir

محسن جدیدی

روان شناسی عمومی دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

psychology2iiau.ac.ir

زینب خانجانی

روان شناسی استاد، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران

psychology1iiau.ac.ir

کیانوش زهراکار

مشاوره دانشیار،گروه مشاوره. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

psychology3iiau.ac.ir

پرویز شریفی درآمدی

روان شناسی کودکان استثنایی استاد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

psychology6iiau.ac.ir

حمزه گنجی

روانشناسی استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و علامه طباطبایی

psychologyiiau.ac.ir