اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بتول فقیه آرام

استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

journal-counselling.iiau.ac.ir
psychologyiiau.ac.ir
02156368983

سردبیر

مهرناز آزادیکتا

روانشناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

journal-counselling.iiau.ac.ir
m.azadyektayahoo.com
021-56368983

مدیر داخلی

علیرضا عراقیه

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

journal-counselling.iiau.ac.ir
araghiehiiau.ac.ir
021-56368983

ویراستار ارشد

ابوطالب سعادتی شامیر

گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

psychologyiiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کیانوش زهراکار

مشاوره دانشیار دانشگاه خوارزمی

dr_zahrakarkhu.ac.ir

حمزه گنجی

روانشناسی استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و علامه طباطبایی

psychologyiiau.ac.ir

فریبرز درتاج رابری

روانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

psychology1iiau.ac.ir

سیده منور یزدی

روانشناسی استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا

psychology2iiau.ac.ir

حسن اسدزاده

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

psychology3iiau.ac.ir

فریبرز باقری

روانشناسی بالینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

psychology4iiau.ac.ir

خدیجه ابوالمعالی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

psychology5iiau.ac.ir