فصلنامه آموزش، مشاوره و رواندرمانی (JCP) - واژه نامه اختصاصی