فصلنامه آموزش، مشاوره و رواندرمانی (JCP) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است