فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی (JCP) - پیوندهای مفید